SteeDemoFMX004

โปรแกรมตัวอย่าง สำหรับศึกษาการพัฒนาระบบด้วย iSTEE

จุดประสงค์:

 1. เพื่อศึกษาวิธีการเขียนคู่มือวิธีใช้งานในยูนิตคำสั่ง
 2. เพื่อศึกษาองค์ประกอบยูนิตคำสั่งระดับ Business Object
 3. เพื่อศึกษาวิธีประกาศคลาสระบบ (System Class)
 4. เพื่อศึกษาวิธีประกาศคลาสงาน (Task Class)
 5. เพื่อศึกษาวิธีประกาศคลาสฟอร์ม (Form Class)
 6. เพื่อศึกษาวิธีประกาศคลาสฟอร์มภายใน (InnerForm Class)
 7. เพื่อศึกษาวิธีประกาศคลาสฟอร์มเซลล์ (FormCell Class)
 8. เพื่อศึกษาวิธีลงทะเบียนคลาส (Class Register)
 9. เพื่อศึกษาวิธีการใช้ทะเบียนคุณสมบัติ (Properties Object)
 10. เพื่อศึกษาวิธีการใช้ทะเบียนคำสั่ง (Commands Object)
 11. เพื่อศึกษาวิธีการใช้งานฟอนต์ภาษาไทยบน Android (Form Class)

Note

การประกาศคลาสควรประกาศอย่างน้อย 2 คลาส เพื่อให้สะดวกในการแทรกคลาสย่อยเพิ่มเติมในภายหลัง

TSteeDemoCustomSystem = Class(TjgSystem)

private

protected

public

End;

TSteeDemoSystem = Class(TSteeDemoCustomSystem)

private

protected

public

End;

สรุปสาระคัญการทำงานของโปรแกรม

 • {$IF DEFINED(Android)} เป็น Compiler Directive เพื่อใช้สำหรับปรับการแสดงผลภาษาไทยบน Android
 • วัตถุ Application มีเพียงตัวเดียวในระบบ ถูกสร้างให้โดยอัตโนมัติ
 • วัตถุเมนฟอร์มถูกสร้างขึ้นและติดตั้งทำงานอยู่ในวัตถุ Application
 • SteeDemoMainForm เป็นตัวแปรที่เก็บตำแหน่งที่อยู่วัตถุเมนฟอร์ม

program SteeDemoFMX003;

uses

System.StartUpCopy,

{$IF DEFINED(Android)}

FMX.FontGlyphs.Android,

{$ENDIF }

FMX.Forms,

SteeDemo.MainForms in 'SteeDemo.MainForms.pas' {SteeDemoMainForm},

SteeDemo.Systems in 'SteeDemo.Systems.pas',

SteeDemo.Task001 in 'SteeDemo.Task001.pas',

SteeDemo.TaskForms in 'SteeDemo.TaskForms.pas' {SteeDemoTask001Form},

SteeDemo.FMX.Registers in 'SteeDemo.FMX.Registers.pas';

{$R *.res}

begin

Application.Initialize;

Application.CreateForm(TSteeDemoMainForm, SteeDemoMainForm);

Application.Run;

end.

 NameDescription
SteeDemo.FMX.Registers
ยูนิตลงทะเบียนคลาส

ยูนิตนี้อยู่ในส่วนของ Presentation Layer

Samong Framework มีกรรมวิธีการลงทะเบียนคลาสเพื่อนำ คลาสมาใช้สร้างวัตถุเพื่อลดจำนวนความสัมพันธ์ระหว่างยูนิตให้น้อยลง ทำให้ สะดวกต่อการดูแลบำรุงรักษาและปรับเปลี่ยนยูนิตคำสั่งต่างๆ
SteeDemo.MainForms
ยูนิตเมนฟอร์ม เป็นหน้าต่างหลักในการแสดงผล ปิดเมนฟอร์มคือออกจากโปรแกรม

ยูนิตนี้อยู่ในส่วนของ Presentation Layer

จุดประสงค์:

 1. เพื่อศึกษากรรมวิธีใช้คำสั่งควบคุมวัตถุงาน
 2. เพื่อศึกษากรรมวิธีตรวจสอบเหตุการณ์ที่เกิดกับวัตถุงาน
 3. เพื่อศึกษากรรมวิธีเขียนคำสั่งตรวจจับเหตุการณ์
 4. เพื่อศึกษากรรมวิธีเขียนคำสั่งตอบสนองเหตุการณ์
SteeDemo.Systems
ยูนิตสำหรับเขียน คลาสระบบ

ยูนิตนี้อยู่ในส่วนของ Business Logic มีการนำไปใช้ซ้ำได้หลายแพลตฟอร์ม

SteeDemo.Task001
ยูนิตเก็บคลาสงานบันทึกข้อมูล

ยูนิตนี้อยู่ในส่วนของ Business Logic มีการนำไปใช้ซ้ำได้หลายแพลตฟอร์ม

SteeDemo.TaskForms
ยูนิตเก็บคลาสฟอร์มควบคุมการแสดงผล

ยูนิตนี้อยู่ในส่วนของ Presentation Layer

Samong Framework จะใช้วัตถุงาน (Task Object)ในการ ควบคุมการสร้างและทำลายวัตถุฟอร์ม (Form Object) ทำให้นำคำสั่งการในการจัดการ ฟอร์มกลับมาใช้ซ้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ นำไปใช้งานได้หลายแพลตฟอร์ม

การเขียนคลาสควบคุมการแสดงผล มี 3 ส่วนคือ

 1. Form Class สำหรับแสดงผล
 2. InnerForm Class สำหรับควบคุมภายใน
 3. FormCell Class สำหรับประสานกับวัตถุงาน
Top